Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig

26-02-2019

Meer aandacht voor mondgezondheid bij consultatiebureaus nodig! Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Dit geldt met name voor kinderen die de mondzorgprofessional niet tijdig kunnen bereiken. De mondzorg zal doorgaan met het optimaliseren van haar preventieprogramma’s maar dat is niet voldoende om alle groepen te bereiken. Om cariës nog beter te bestrijden zijn acties vanuit de overheid nodig.

Naar aanleiding van het verschijnen van haar ‘Signalement Mondzorg 2018’ heeft het Zorginstituut Nederland (ZiNL) d.d. 5 februari jl. een ‘expert bijeenkomst’ gehouden waarvoor maatschappelijke en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg en de GGD waren uitgenodigd. Het doel was om te inventariseren welke maatregelen op basis van de bevindingen die in het signalement zijn beschreven door de branche ondernomen kunnen worden om de mondgezondheid van de jeugdigen te verbeteren.

Het Ivoren Kruis had voor deze bijeenkomst een persbericht doen verschijnen waarin zij verklaarde dat het ZiNL-rapport over de mondgezondheid van kinderen onvoldoende basis biedt voor beleidskeuzen. Ons beeld werd tijdens de bijeenkomst bevestigd door nadere toelichting en discussie. Mede door het ontbreken van de cijfers over de mondgezondheid van kinderen uit de krachtwijken, handhaaft het Ivoren Kruis haar mening dat de mondgezondheid van de jeugdigen de laatste 10-15 jaar niet significant is verbeterd noch verslechterd. De enorme gezondheidswinst die de mondzorgprofessionals gezamenlijk in afgelopen halve eeuw hebben bereikt, is tot stilstand gekomen. Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Dit geldt met name voor kinderen die de mondzorgprofessional niet tijdig kunnen bereiken. De mondzorg zal doorgaan met het optimaliseren van haar preventieprogramma’s maar dat is niet voldoende om alle groepen te bereiken. Om cariës nog beter te bestrijden zijn acties vanuit de overheid nodig.

De mondzorgprofessional kan alleen dat deel van de jeugdigen bereiken wanneer de ouders bereid zijn om al in een heel vroege levensfase van hun kinderen naar de mondzorgprofessional te komen. Door de hoge kosten voor de mondzorg mijden veel ouders eigen tandartsbezoek en nemen zij hun kinderen dus ook niet meer mee. Echter, ongeveer 95% van alle kinderen in Nederland bezoekt een consultatiebureau. De taak om kinderen vanaf het doorbraak van het eerste tandje naar een mondzorgprofessional te verwijzen ligt bij het consultatiebureau maar blijkt onvoldoende. Hoewel mondzorg in het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zit wordt mondzorg zelden tijdens consulten besproken. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geven aan hiervoor weinig tijd en kennis te hebben. Bovendien hebben de meeste consultatiebureaus en GGD’en jaren geleden al afscheid genomen van hun tandheelkundig preventief medewerkers (TPM-ers). Het was dan ook teleurstellend te merken dat de GGD niet inging op de uitnodiging van ZiNL om in deze bijeenkomst te participeren. Het ZiNL is verzocht om de plek van de mondzorg binnen publieke gezondheid te verstevigen en GGD te stimuleren om met de mondzorgpartijen samen oplossingen te zoeken zodat alle kinderen in Nederland een gelijke kans krijgen op een gezonde mond.

Het Signalement Mondzorg 2018 heeft daarnaast aanleiding gegeven om ons ongerust te maken over een nieuw probleem. Dankzij onder andere het drinken van teveel frisdrank is bij de onderzochte groep jeugdigen aangetoond dat het aantal gevallen van tanderosie bij 17-jarigen schrikbarend is toegenomen. Tanderosie is het oplossen van tandglazuur door blootstelling aan zuren waardoor de gehele glazuurkap van tanden en kiezen gelijkmatig verdwijnt/oplost. Het herstellen hiervan is bijzonder complex en kostbaar en betekent een levenslange behandelcyclus! De mondzorgprofessional doet aan voorlichting ter preventie van tanderosie. De overheid kan helpen door generieke maatregelen te nemen (bijvoorbeeld een zelfde soort waarschuwing aan eroderende frisdranken te geven als op sigarettenpakjes, frisdraken te weren uit de school en sportkantines en vervangen door gezonde keuzes).

Het Ivoren Kruis doet hierbij een oproep aan de overheid om haar verantwoordelijkheid te pakken zodat wij gezamenlijk werken aan een mondgezonde bevolking!