Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van

Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid

 

Bestuur.

Artikel 1.

Jaarlijks treedt een aantal bestuursleden tijdens de algemene ledenvergadering af,  overeenkomstig het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden, met dien verstande dat degene, wiens periodieke verkiezing het langst geleden is het eerst voor aftreden in aanmerking komt.

De aftredende is dan met inachtneming van het bepaalde in de statuten terstond herkiesbaar. Vacatures worden zo snel mogelijk in wijdere kring bekend gemaakt, zodat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

 

Artikel 2.

 1. Het bestuur bestuurt het Ivoren Kruis en verricht alle werkzaamheden, die daartoe behoren overeenkomstig een af te spreken bestuurlijk concept.
 2. Het bestuur stelt de agenda van de Ledenvergaderingen vast en voert de besluiten van deze vergaderingen uit.
 3. Het bestuur is voor zijn gevoerde beleid en handelingen verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 3.

 1. Het bestuur vergadert, zo vaak het bestuur dit nodig acht.
 2. De voorzitter of bij zijn afwezigheid of ontstentenis een ander bestuurslid leidt de vergadering van het bestuur.
 3. Op uitnodiging van het bestuur kunnen ook anderen deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur
 4. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen als er tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn en met volstrekte meerderheid van stemmen.
 5. De in de lid 3 genoemde personen oefenen geen stemrecht in de vergadering van het bestuur uit.
 6. Van bestuursvergaderingen wordt een besluitenlijst gemaakt.

 

Artikel 4.

 1. De voorzitter draagt zorg voor een goede samenwerking binnen het bestuur en van het bestuur met het bureau.
 2. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de vergadering ad hoc een voorzitter aan.

 

Artikel 5.

De taak van de secretaris is ondermeer het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen, het samenstellen van het jaarverslag en het voeren van de bestuurlijke correspondentie.

 

Artikel 6.

 1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën en is daartoe verantwoording verschuldigd aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering.
 2. In geval van zijn aftreden of tijdelijke vervanging wegens afwezigheid is hij, tenzij de omstandigheden dit onmogelijk maken, gehouden rekening en verantwoording van zijn beheer af te leggen aan zijn opvolger of vervanger binnen drie weken en aan deze de boeken en kas over te dragen. Deze verplichting rust eveneens op de vervanger bij het einde van zijn beheer.
 3. Hij dient voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar de begroting op te stellen na voorafgaand overleg met het bestuur.
 4. De penningmeester int de contributie van de leden en de overige inkomsten.

 

Adviescollege.

 

Artikel 7.

 1. Het bestuur kan een adviescollege instellen.
 2. Het adviescollege dient het bestuur van het Ivoren Kruis gevraagd en ongevraagd van advies over voor het Ivoren Kruis belangrijke beleidsonderwerpen.

 

Artikel 8.

 1. De leden van het adviescollege worden door het bestuur benoemd.
 2. De leden van het adviescollege kiezen uit hun midden een voorzitter. Deze voorzitter zit de vergaderingen van het adviescollege voor en stelt de agenda vast van die vergaderingen.
 3. De voorzitter van het bestuur of een door hem aan te wijzen bestuurslid kan in de regel deelnemen aan de vergadering van het adviescollege. Behalve deze kunnen ook anderen uitgenodigd worden de vergaderingen van het adviescollege bij te wonen.
 4. Het adviescollege bestaat uit tenminste drie leden die voor drie jaar worden gekozen. Herbenoeming is driemaal mogelijk. Het bestuur kan deze perioden zonodig verlengen.

 

 1. Artikel 9.
 2. Vergaderingen van het adviescollege worden zoveel dat nodig geoordeeld wordt, belegd, doch tenminste twee maal jaarlijks.
 3. Het beleggen van een vergadering van het adviescollege kan gebeuren op initiatief van de voorzitters van het bestuur of het adviescollege of door tenminste drie leden van het adviescollege.
 4. De vergadering wordt tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk bekend gemaakt, ook aan het bestuur.

 

 

Artikel 10.

 1. Het bestuur van het Ivoren Kruis is gehouden het adviescollege al die informatie te verstrekken die voor een goede advisering van het adviescollege nodig is.
 2. Van de afzonderlijke vergaderingen wordt een verslag gemaakt en met het bestuur gecommuniceerd.
 3. Het bestuur van het Ivoren Kruis is bevoegd het adviescollege om een schriftelijk advies of aanbeveling te verzoeken.
 4. In de formulering van bovengenoemd advies nemen noch de voorzitter van het bestuur noch eventueel aanwezige overige bestuursleden deel.

 

Commissies. Artikel 11.

 1. Het bestuur kan commissies instellen.
 2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur.
 3. Commissies geven uitvoering aan de door het bestuur aangeven beleidsonderwerpen.
 4. De voorzitter van het bestuur of een door hem aan te wijzen bestuurslid neemt deel aan de vergaderingen van een commissie en is bevoegd namens het bestuur beslissingen over uitvoering te nemen.
 5. De commissies bestaan uit ten minste drie leden, die voor drie jaar worden gekozen. Herbenoeming is driemaal mogelijk.

 

Bureau.

Artikel 12.

 1. Het bestuur wordt voor de dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door een bureau dat op projectbasis een ambtelijk secretaris alsmede secretariaats- en overige diensten levert.
 2. Het bureau levert diensten op basis van een contractuele overeenkomst en aanvullende opdrachten van het bestuur.

 

Ledenvergaderingen.

Artikel 13.

 1. Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen door toezending van een uitnodiging in een door het bestuur te bepalen vorm.
 2. De secretaris zal zorgdragen, dat deze uitnodiging tenminste 14 dagen vóór de door het bestuur vastgestelde datum aan de leden wordt verzonden.

 

Dr. Carl Witthaus Medaille.

Artikel 14.

De Dr. Carl Witthaus Medaille kan door het bestuur worden toegekend aan personen, die zich op het terrein, het doel van de vereniging betreffend, in bijzondere mate hebben onderscheiden.

De vorm van deze medaille wordt door het bestuur vastgesteld.

 

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 15.

 1. Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd en aangevuld door een besluit van een ledenvergadering, genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Het gewijzigd exemplaar van het huishoudelijk reglement wordt op aanvraag van de leden die daarom verzoeken door de secretaris aan hen toegezonden.
 3. De wijziging treedt direct na de betreffende ledenvergadering in werking.

 

 

Ivoren Kruis Postbus 620

2700 AP Zoetermeer

Telefoon: 088-1182500

KvK 40344102