Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van

Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid

Bestuur

Artikel *1
 1. De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een door het bestuur te  bepalen, bijvoorkeur oneven aantal leden van tenminste drie personen.
 2. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
 3. De overige leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd.
 4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn drie maal herkiesbaar. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
 5. Aftreden van bestuurders geschiedt volgens een regeling, in het Huishoudelijk Reglement omschreven. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 6. De ledenvergadering heeft de bevoegdheid een of meer tegenkandidaten te stellen, mits dit geschiedt op voorstel van tenminste vijftien leden. In dat geval dient het bestuur hiervan tenminste zeven dagen tevoren  schriftelijk in kennis gesteld te worden.
Artikel 2
 1. Het bestuur bestuurt het Ivoren Kruis en verricht alle werkzaamheden, die daartoe behoren overeenkomstig een af te spreken bestuurlijk concept.
 2. Het bestuur stelt de agenda van de Ledenvergaderingen vast en voert de besluiten van deze vergaderingen uit. Het bestuur is voor zijn gevoerde beleid en handelingen verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering (ALV).
Artikel 3
 1. Het bestuur vergadert, tenminste éénmaal in de drie maanden.
 2. De voorzitter of bij zijn1 afwezigheid of ontstentenis de vicevoorzitter
  of een ander bestuurslid leidt de vergadering van het bestuur.
 3. De ambtelijk secretaris neemt in de regel aan de bestuursvergadering deel.
 4. Op uitnodiging van het bestuur kunnen ook anderen deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur.
 5. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen als er tenminste  drie bestuursleden aanwezig zijn en met volstrekte meerderheid van stemmen.
 6. De in de leden 3 en 4 genoemde personen oefenen geen stemrecht in de vergadering van het bestuur uit.
 7. Van bestuursvergaderingen wordt een verslag gemaakt.
Artikel 4

1. De voorzitter draagt zorg voor een goede samenwerking binnen het bestuur en van het bestuur met het bureau.
2. Tot de taken van de vicevoorzitter behoort ondermeer het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid in al zijn met het voorzitterschap  verbonden functies.

Artikel 5

De taak van de secretaris is ondermeer het notuleren van bestuurs- en
ledenvergaderingen, het samenstellen van het jaarverslag en het voeren van de bestuurlijke correspondentie. Dit kan desgewenst worden neergelegd bij de ambtelijk secretaris.

Artikel 6
 1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën en is daartoe verantwoording verschuldigd aan het bestuur en aan de ALV.
 2. In geval van zijn aftreden of tijdelijke vervanging wegens afwezigheid is hij, tenzij de omstandigheden dit onmogelijk maken, gehouden rekening en verantwoording van zijn beheer af te leggen aan zijn opvolger of vervanger binnen drie weken en aan deze de boeken en kas over te dragen. Deze verplichting rust eveneens op de vervanger bij het einde van zijn beheer.
 3. De penningmeester dient voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar de begroting op te stellen na voorafgaand overleg met het bestuur en het ondersteunende bureau.
 4. De penningmeester int de contributie van de leden.

Adviesraad

Artikel 7
 1. Het bestuur kan een adviesraad instellen.
 2. De adviesraad dient het bestuur van het Ivoren Kruis gevraagd en ongevraagd van advies over voor het Ivoren Kruis belangrijke beleidsonderwerpen.
Artikel 8
 1. De leden van de adviesraad worden door het bestuur benoemd.
 2. De leden van de adviesraad kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Deze voorzitter zit de vergaderingen van de adviesraad voor en stelt in overleg met de voorzitter van het bestuur de agenda vast van die vergaderingen.
 3. De voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger nemen in de regel deel aan de vergadering van de adviesraad. Behalve deze kunnen
  ook anderen uitgenodigd worden de vergaderingen van de Adviesraad bij te wonen.
 4. De adviesraad bestaat uit tenminste 3 leden die voor drie jaar worden gekozen. Herbenoeming is éénmaal mogelijk of vaker.
Artikel 9
 1. Vergaderingen van de adviesraad worden zo vaak gehouden als nodig geoordeeld wordt, belegd, doch tenminste twee maal jaarlijks.
 2. Het beleggen van een vergadering van de adviesraad kan gebeuren op initiatief van de voorzitter van het bestuur of de adviesraad of door  tenminste drie leden van de adviesraad.
 3. De vergadering wordt tenminste 14 dagen tevoren schriftelijk bekend gemaakt, ook aan het bestuur.
Artikel 10
 1. Het bestuur van het Ivoren Kruis is gehouden de adviesraad al die informatie te verstrekken die voor een goede advisering van de adviesraad nodig is.
 2. Van de afzonderlijke vergaderingen wordt een verslag gemaakt.
 3. Het bestuur van het Ivoren Kruis is bevoegd de advies raad om een schriftelijk advies of aanbeveling te verzoeken.
 4. In de formulering van bovengenoemd advies nemen noch de voorzitter van het bestuur noch eventueel aanwezige overige bestuursleden deel.

Studentencommissie

Artikel 11
 1. Het bestuur is bevoegd een studentencommissie in te stellen.
 2. De voorzitter van de studentencommissie is studentbestuurslid in het bestuur.
 3. Studenten mogen deelnemen aan de studentencommissie tot maximaal een jaar na hun afstuderen, dit geldt ook voor de voorzitter.

Contributie

Artikel 12
 1. Alle gewone leden zijn contributie verschuldigd. Ereleden en buitengewone leden zijn vrijgesteld van contributie. Daarbij zijn studentleden vrijgesteld van contributie gedurende hun studietijd.
 2. Bestuursleden, leden van de adviesraad en dragers van de Dr. Carl Withausmedaille (indien lid) zijn niet vrijgesteld van contributie.
 3. De gewone leden zijn ingedeeld in de tariefgroepen:
  (mond)zorgprofessionals, assistenten, groepspraktijken, (onderwijs)instellingen, bedrijven en studenten. Leden kunnen zowel natuurlijke personen zijn als ook rechtspersonen.
 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de ALV vastgesteld. Uitgangspunt is dat de in de algemene ledenvergadering vastgestelde contributiebedragen tenminste
  worden geïndexeerd.
 5. Nieuwe leden betalen de contributie voor het gehele jaar, onafhankelijk van het moment van aanmelding. De contributie is verschuldigd per 1 januari van het verenigingsjaar en dient uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de contributiefactuur te zijn betaald.
 6. Leden die binnen de gestelde termijn niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, ontvangen een betalingsherinnering met het verzoek alsnog aan de genoemde verplichting te voldoen. Bij herhaalde herinneringen kan een incassobureau worden ingeschakeld. Het bestuur kan bij herhaalde sommeringen besluiten een lid te royeren.
 7. Leden hebben, indien de contributie is voldaan, toegang tot de ALV en zijn vrijgesteld van betaling van de toegangsprijs van het Ivoren Kruis jaarcongres.
 8. Indien een rechtspersoon zoals een groepspraktijk/instelling/bedrijf lid is, kan zij maximaal 2 door haar aan te wijzen personen voor het ledentarief aan het jaarcongres laten deelnemen.
 9. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar dient uiterlijk op 31 oktober van het lopende verenigingsjaar te geschieden.
 10. In gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn of niet voorzien, beslist het bestuur.

Vacatievergoedingen

Artikel 13
 1. De leden van het Ivoren Kruis bestuur, incl. het studentbestuurslid, hebben recht op een vacatievergoeding conform KNMTvacatieregeling
  bij een bijeenkomst op locatie. Bij een online overleg vindt geen tegemoetkoming plaats.
 2. De leden van de adviesraad hebben recht op een vacatievergoeding conform KNMTvacatieregeling bij een bijeenkomst op locatie. Bij een online overleg vindt geen tegemoetkoming plaats.
 3. De leden van de studentencommissie hebben recht op een vacatievergoeding van € 50 bij een bijeenkomst op locatie. Bij een online overleg vindt geen tegemoetkoming plaats.

Bureau

Artikel 14

Het bestuur kan voor de dagelijkse werkzaamheden worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris en/of een ondersteunend bureau. De ambtelijk secretaris stuurt deze werkzaamheden aan.

Artikel 15

De ambtelijk secretaris is belast met de voorbereiding en uitvoering van het Ivoren Kruis beleid, alsmede met de coördinatie van de werkzaamheden en de organisatie van het bureau. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een nader aan te wijzen persoon.

Ledenvergaderingen

Artikel 16
 1. Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen door toezending van een convocatie, die de punten van behandeling vermeldt.
 2. De ambtelijk secretaris zal zorgdragen, dat deze convocatie tenminste 14 dagen vóór de, door het bestuur vastgestelde datum aan de leden wordt verzonden.

Dr. Carl Witthaus Medaille

Artikel 17

De Dr. Carl Witthaus Medaille kan op voorstel van het bestuur worden toegekend aan personen, die zich op het terrein, het doel van de vereniging betreffend, in zeer bijzondere mate hebben onderscheiden. De vorm van deze medaille wordt door het bestuur vastgesteld.

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Artikel 18
 1. Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd en aangevuld door een besluit van een ledenvergadering, genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Het gewijzigd exemplaar van het huishoudelijk reglement wordt op aanvraag van de leden die daarom verzoeken door de secretaris aan hen toegezonden.
 3. Besluiten die afwijkend zijn van het Huishoudelijk Reglement dienen te worden voorgelegd aan de leden.
 4. Het gewijzigde huishoudelijk reglement treedt direct na de betreffende ledenvergadering in werking.

*1 Waar ‘hij’ en ‘zijn’ staat, kan ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen, of die/hen/hun.