Privacyverklaring

Ivoren Kruis behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ivoren Kruis draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. Ivoren Kruis streeft er naar om de privacy van haar leden en andere relaties zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, het gebruik of het verstrekken van uw gegevens. Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Waarvoor verwerkt Ivoren Kruis uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden door Ivoren Kruis verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Ivoren Kruis;
 5. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 6. Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Ivoren Kruis;
 8. Het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven of verenigingsbladen;
 9. Het uitvoeren en verzenden van bestellingen;
 10. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 11. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag Ivoren Kruis deze persoonsgegevens verwerken?

Ivoren Kruis mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • U hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • Dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Ivoren Kruis of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Ivoren Kruis kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Ivoren Kruis
 • Beveiliging en ter beschikkingstelling van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen Bijvoorbeeld het internetverkeer
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden
 • Interne audits om de kwaliteit van de diensten te verbeteren
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Ivoren Kruis heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Ivoren Kruis verrichten. Zo maakt Ivoren Kruis gebruik van een organisatie die het secretariaat van de vereniging voert en een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Ivoren Kruis te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Ivoren Kruis als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden van Ivoren Kruis en/of om producten of diensten van Ivoren Kruis te ontvangen. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van het lidmaatschap en/of onze diensten.

Geeft Ivoren Kruis gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Ivoren Kruis gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, Ivoren Kruis maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Ivoren Kruis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Gegevens die zijn verstrekt in het kader van het lidmaatschap van Ivoren Kruis worden na einde van het lidmaatschap nog 2 jaar bewaard. Voor financiële gegevens geldt de fiscale bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Hoe beveiligt Ivoren Kruis uw persoonsgegevens?

Ivoren Kruis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Ivoren Kruis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Ivoren Kruis verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot door Ivoren Kruis verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Ivoren Kruis verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Ivoren Kruis de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Ivoren Kruis de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Ivoren Kruis verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor
de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de
beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Ivoren Kruis kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Ivoren Kruis om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Ivoren Kruis aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Ivoren Kruis zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Ivoren Kruis aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft Ivoren Kruis een Functionaris Gegevensbescherming?

Ivoren Kruis heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het bestuur van Ivoren Kruis over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuur van Ivoren Kruis. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze Privacyverklaring.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Ivoren Kruis?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Ivoren Kruis dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Ivoren Kruis kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Ivoren Kruis. Ivoren Kruis adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Ivoren Kruis vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met Ivoren Kruis op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Ivoren Kruis kunt u contact opnemen met: Connie Brouwer 035-6942878

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Ivoren Kruis

In het kader van onze online dienstverlening legt Ivoren Kruis gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een bestelling plaatst of gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw bestelling uit te voeren, een andere door u verzochte dienst te leveren en/of uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Ivoren Kruis daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u
hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens

Op onze website www.ivorenkruis.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Ivoren Kruis haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van Ivoren Kruis kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Ivoren Kruis en andere websites

Op de website van Ivoren Kruis treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Ivoren Kruis kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie die u bezoekt.