Statuten

Ivoren Kruis heeft als vereniging statuten en een huishoudelijk reglement. Deze documenten dienen als basis voor het functioneren van de vereniging, en voor de verbinding tussen de leden en de vereniging.

Doorlopende tekst Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid kvk nummer: 40344102 na statutenwiiziging d.d. 16 januari 2013.

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: IVOREN KRUIS, NEDERLANDSE VERENIGING VOORMONDGEZONDHEID

De vereniging is gevestigd te Zoetermeer

De vereniging, opgericht op een maart negentienhonderd tien (01031910), is aangegaan voor onbepaalde tijd

 

VERENIGINGSJAAR.

Artikel2

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december

 

DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 3

 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van mondgezondheid in de ruimste zin van het woord.
 2. De vereniging tracht ondermeer haar doel te bereiken door:
  1. het stimuleren van intermediairen (voornamelijk medewerkers in de algemene en tandheelkundige gezondheidszorg en het onderwijs) om voorlichting over­ mondgezondheid systematisch deel te laten uitmaken van hun werkzaamheden;
  2. het stimuleren van de voorlichting door onderscheiden personen en organisaties, zodanig dat deze onderling samenhangend en inhoudelijk eenduidig is;
  3. het bevorderen van de integratie van voorlichting over mondgezondheid in algemene gezondheidsvoorlichting en opvoeding;
  4. dusdanige voorwaarden te scheppen dat de personen en organisaties in staat zijn de voorlichting goed te geven, hetgeen ondermeer betekent:
   1. het stimuleren van deskundigheidsbevordering op inhoudelijk en methodisch gebied;
   2. zorgdragen voor het ontwikkelen en/of uitgeven van informatie en­ voorlichtingsmaterialen, afgestemd op de behoeften van de gebruikers;
  5. adviseren inzake maatregelen met betrekking tot de mondgezondheid;
  6. het initiëren, ondersteunen van of deelnemen aan publieksgericht voorlichtingsacties;
  7. mondeling of via geschrift informatie verstrekken aan de intermediairen en­ eindgebruikers van de voorlichting;
  8. het stimuleren en initiëren van onderzoek op het gebied van mondgezondheidsvoorlichting;
  9. adviseren bij het opzetten en het uitvoeren van voorlichtingsprojecten;
  10. alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk zijn.
 3. De vereniging is bevoegd tot het oprichten van organisaties en is gerechtigd om in organisaties deel te nemen voor zover deze oprichting of deelname niet strijdig is met het in artikel 3 lid 1 genoemde doel.

 

GELDMIDDELEN.

 

Artikel 4

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. de contributies van de gewone leden;
 2. bijdragen van andere organisaties;
 3. subsidies;
 4. legaten, erfstellingen of schenkingen. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 5. opbrengsten van voorlichtingsmaterialen;
 6. opbrengsten van verstrekte endorsements;
 7. sponsorbijdragen van partners;
 8. alle andere verkrijgingen en baten.

 

Artikel 5

De geldmiddelen van de vereniging worden besteed tot:

 1. dekking van de kosten;
 2. verwezenlijking van het in artikel 3 genoemde doel van de vereniging.

 

VERKRIJGING LIDMAATSCHAP.

 

Artikel 6

 1. De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden en buitengewone leden.
 2. Gewone leden zijn zij, die zich bij de secretaris hiertoe schriftelijk opgeven en die een jaarlijkse contributie betalen. Het bestuur stelt een contributiereglement op en het bestuur stelt de hoogte van het contributiebedrag voor aan de algemene ledenvergadering. De hoogte van het contributiebedrag wordt vervolgens door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 3. Ereleden zijn zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Zij kunnen op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering worden benoemd met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 1. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen, niet behorend tot de onder 2 en 3 genoemde leden, van wie verwacht mag worden dat zij bereid en in staat zijn een­ daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het doel van de vereniging.

Buitengewone leden worden op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering benoemd. Zij hebben stemrecht, doch zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 1. Ook rechtspersonen kunnen het lidmaatschap verwerven.

 

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP.

 

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Zulks geschiedt indien het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op­ de eerste december van het lopende verenigingsjaar niet aan zijn geldelijke verplichting heeft voldaan. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd door het bestuur: wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet­ gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd innen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting uit het lidmaatschap zal moeten worden genomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 8

 1. Gewone, ere- en buitengewone leden oefenen op de ledenvergadering het stemrecht uit.
 2. Een rechtspersoon, die lid is, oefent dit recht uit door een daartoe door hem aangewezen vertegenwoordiger.

 

BESTUUR.

 

Artikel 9

 1. De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen, bij­ voorkeur oneven aantal leden van tenminste drie personen.
 2. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
 3. De overige leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd.
 4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn drie maal herkiesbaar. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
 5. Aftreden van bestuurders geschiedt volgens een regeling, in het Huishoudelijk Reglement omschreven. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 6. De ledenvergadering heeft de bevoegdheid een of meer tegenkandidaten te stellen, mits dit geschiedt op voorstel van tenminste vijftien leden. In dat geval dient het­ bestuur hiervan tenminste zeven dagen tevoren schriftelijk in kennis gesteld te worden.

 

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur zorgt voor de naleving van de statuten, Huishoudelijk Reglement en de besluiten van de ledenvergaderingen.
 3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter.
 4. Het bestuur kan een zijner leden of een derde een al dan niet doorlopende volmacht geven om de vereniging binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
 5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten betreffende het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.

 

ADVIESCOLLEGE, COMMISSIES EN BUREAU

Artikel 11

 1. Het bestuur kan een adviescollege instellen die het bestuur van advies dient over voor de vereniging belangrijke beleidsonderwerpen.
 2. Het bestuur kan commissies instellen die uitvoering geven aan voor de vereniging­ belangrijke beleidsonderwerpen.
 3. Het bestuur kan een leerstoel instellen.
 4. Het bestuur kan voor de dagelijkse werkzaamheden worden bijgestaan door een extem bureau.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 12

 1. De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden ter plaatse binnen Nederland, als door het bestuur te bepalen.
 2. Voorts worden ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht. of indien tenminste twintig gewone !eden schriftelijk, met opgave van redenen, de wens daartoe aan het bestuur te kennen geven.
 3. De oproeping tot ledenvergaderingen geschiedt tenminste veertien dagen tevoren­ de dag waarop de vergadering za1 plaatsvinden in een schriftelijke vorm.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor, dat een vergadering door de !eden gewenst, binnen vier weken na ontvangst van zodanige mededeling, plaats vindt, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.
 5. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 

Artikel 13

In de algemene ledenvergadering zullen in ieder geval de volgende punten behandeld worden:

 1. De voorzitter brengt een verslag uit over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, in het bijzonder wat betreft het algemene gevoerde beleid aan te duiden als: het jaarverslag.
 2. De penningmeester legt rekening en verantwoording af omtrent het gevoerde financieel beleid, gedurende het afgelopen verenigingsjaar, onder overlegging van­ de jaarstukken en een accountantsverklaring, opgemaakt door een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant of accountant-administratieconsulent.
 3. Vervulling van vacatures in het bestuur indien noodzakelijk.
 4. Vaststelling begroting.
 5. Goedkeuring van het onder 1,2 en 3 genoemde door de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 6. Decharge van het bestuur.

 

Artikel 14

Besluiten van de ledenvergadering worden genomen en benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

 

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 

Artikel 15

 1. Alle !eden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Leden brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens een stem uit.
 2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan
 3. Een lid beeft geen stemrecht over zaken, die hem/haar, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een van zijn bloed of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 4. Stemming over zaken kan mondeling geschieden; over personen moet schriftelijk gestemd worden. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het­ grootste stemmenaantal. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
 7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  1. blanco zijn;
  2. zijn ondertekend;
  3. onleesbaar zijn;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
  6. voor iedere kiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld.

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Tot wijziging van de statuten kan door de ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 3. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage zijn tot na afloop van de dag waarop de­ vergadering wordt gehouden.
 4. Wijziging treedt niet in werking dan nadat van de wijziging een notariele akte is opgemaakt. Bij het besluit tot wijziging van de statuten kan een der bestuurders of. een andere persoon worden gemachtigd om de akte van statutenwijziging te verlijden. De bestuurders zijn voorts verplicht een authentiek afschrift van de akte­ houdende wijzigingen van haar statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer­ van Koophandel.

 

ONTBINDING.

Artikel 17

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de, algemene ledenvergadering.
 2. Zulk een besluit kan slechts worden genomen met ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin ten minste­ drie/vierden van de leden aanwezig is.
 3. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op eenvolgende te houden algemene ledenvergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met een meerderheid van twee/derden van de­ uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten.
 4. Bij oproeping tot de in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt vereffening door het bestuur.
 6. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch zal worden aangewend voor zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen, zulks door­ de algemene ledenvergadering te bepalen.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 

Artikel 18

 1. Alle bepalingen, betrekking hebbende op de inrichting en beheer van de vereniging, die niet in deze statuten zijn vastgelegd, worden vastgesteld bij het Huishoudelijk Reglement.
 2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.
 3. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten en met de Wet.

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 19

 1. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.
 2. Deze statuten zijn heden in werking getreden waarmee alle voor heden bestaan hebbende en van kracht zijnde statuten zijn vervallen.