Missie, visie, ambitie

Missie

De missie van het Ivoren Kruis is het bevorderen van mondgezondheid gericht op het individu, de collectiviteit en op omgevingsfactoren, door middel van preventie.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Preventie van mondziekten is het aanleren van een gezonde leefstijl die mond- en tandziekten voorkomt.
  • Een gezonde omgeving, die tot de keuze voor een gezonde mond uitdaagt, wordt bevorderd.
  • De ziektelast wordt mede verminderd door het stimuleren van participatie aan curatieve en preventieve zorg.
  • Bescherming van de mondgezondheid worden mede gerealiseerd door vroege signalering van risicogedrag en mond- en tandziekten onder bevolking en -leeftijdsgroepen.
  • Op wetenschappelijke grondslag wordt samengewerkt met alle relevante sectoren en partners in en buiten de gezondheidzorg.
  • Het Ivoren Kruis signaleert en agendeert situaties die voor een goede preventie ongewenst zijn en stimuleert maatschappelijk draagvlak voor preventieve mondzorg voor kwetsbare groepen.
Visie

Het Ivoren kruis realiseert zijn missie en ambitie door het pleiten voor- en stimuleren en faciliteren van onderzoek, beleid, communicatie, netwerken en functionele samenwerkingsverbanden. De vereniging functioneert als kenniscentrum, bundelt kennis en ervaringsgegevens en vertaalt deze naar adviezen en interventies voor de praktijk.

Ambitie

De mondgezondheid in Nederland op een zodanig hoog niveau te brengen dat een gezonde mond en een gaaf gebit voor elke inwoner van jongs af en tot op hoge leeftijd binnen bereik komt.